STUDUJTE NA FAKULTĚ FILOZOFICKÉ

ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA

Vážené budoucí studentky, vážení budoucí studenti,

srdečně Vás zdravím u příležitosti dne otevřených dveří naší Fakulty filozofické. Letos poprvé představujeme fakultu pouze prostřednictvím webových stránek, nicméně jsem si jist, že až se podíváte na fotky a videa, které jsme pro vás připravili, získáte velmi dobrý přehled o tom, co a jak u nás můžete studovat. Zájemci o humanitní a společenskovědní obory si mohou vybrat z široké nabídky studijních programů zaměřených jak akademicky, tak profesně. K tomu, aby Vás studium v Plzni bavilo, rozhodně přispěje mimo jiné to, že Vás budou učit vynikající odborníci a že výuka bude probíhat v centru města. Na fakultě klademe důraz na osobní přístup ke studentům, umožnění výjezdu do zahraničí všem zájemcům a uplatnění absolventů v praxi.

Věřím, že Vás nabídka studia na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni zaujme, nadchne, a vyberete si program, který odpovídá Vašim představám a zájmům. Těším se, až se na naší fakultě v září potkáme.


PhDr. David Šanc, Ph.D.
děkan Fakulty filozofické
Západočeské univerzity v Plzni

Katedra antropologie

Na Katedře antropologie pěstujeme jak sociální a kulturní antropologii tak biologickou antropologii. Sociální a kulturní antropologie je společenská věda, která se věnuje menším společenským celkům, než jsou moderní státní společnosti. To znamená různým subkulturám, komunitám a menšinám. Vychází z přesvědčení, že soudobé společnosti nejsou homogenní, ale naopak jsou tvořené mnoha různými sociokulturními "světy". A každém z nich to chodí trochu jinak, podle specifických pravidel jednání a myšlení, což je právě to, co nás zajímá — variabilita sociálních norem a kulturních představ.

Biologická antropologie se zabývá biologickou variabilitou lidského druhu, jejím vývojem a různými formami adaptace lidského těla na přírodní podmínky. A také tím, jak se různé formy života minulých i současných populací v lidské tělesnosti odrážejí, a jaké jsou naopak biologické limity sociálně a kulturně předávaného jednání a myšlení.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
Where language meets the real world

Katedra anglického jazyka a literatury

KAJ patří do skupiny jazykových pracovišť, které společně pečují o program Cizí jazyky pro komerční praxi. Naše předměty nabízí komplexní pohled na anglofonní svět pomocí hlubšího porozumění jazyku, specifické kultuře a komerčním zákonitostem. Celá řada kurzů je orientovaná směrem do praxe a klade důraz na získání nejen odborných, ale i praktických dovedností. Na katedře panuje unikátní přátelská atmosféra, kterou se podařilo zachovat i v době online výuky.

⮕ VÍCE O KATEDŘE

Katedra archeologie

Katedra archeologie zajišťuje výuku archeologie pravěku, středověku, novověku a moderní doby. Cílem výuky archeologie na ZČU je výchova vysokoškoláků na základě archeologie. Absolventi mají získat hluboké vědomí o artefaktovém dědictví minulosti a jeho významu pro současné lidstvo a současně si osvojit řadu znalostí a dovedností, které jiné společenskovědní obory neposkytují (rozsáhlé použití počítačového softwaru, například databází a geografických informačních systémů, použití GPS, digitální fotografie, leteckého snímkování atd.). Katedra archeologie vytváří badatelské centrum v podobě obdobné západoevropským univerzitám. Rozvíjí základní výzkum v teoretické i terénní archeologii, řeší problémy archeologické metodologie, prostorové a nedestruktivní archeologie, vytváření komplexních archeologických databází a zpracování prostorových archeologických dat s využitím geografických informačních systémů.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
Blízký východ pro nás není španělská vesnice

Katedra blízkovýchodních studií

Katedra blízkovýchodních studií vychovává odborníky připravené komunikovat a hájit zájmy České republiky ve vztahu k regionu Blízkého východu a severní Afriky. Naší specialitou je kombinace praktické jazykové přípravy s komplexním studiem náboženství, dějin, náboženství a kultury v těchto zemích, při kterém klademe důraz na schopnost pohybovat se v terénu a pružně reagovat na aktuální dění v regionu.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
Filozofie je kompasem myšlení

Katedra filozofie

Na katedře filozofie vás naučíme přemýšlet. Přečtete si jakýkoliv text, budete ho umět pochopit, smysluplně ho komukoliv přetlumočit, kriticky se k němu vztáhnout a poučeně argumentovat pro či proti názoru, který prosazuje. Pochopíte základní otázky, které si člověk klade a které se linou celými dějinami, a to z perspektivy filozofie, historie, estetiky, religionistiky a psychologie.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
S námi se na cestu vždycky doptáte…

Katedra germanistiky a slavistiky

Katedra s jedinečným konceptem propojení germanistiky a slavistiky, tedy zájmu o německý jazyk a kulturu a jazyky a kultury slovanské (zejm. ruštinu, ukrajinštinu a češtinu). Česko-německou srovnávací perspektivu pak nabízíme hlavně v přístupu ke spádovým regionům plzeňské filozofické fakulty s rozsáhlými příhraničními oblastmi s německy mluvícími zeměmi.

Naši katedru tvoří tým odborníků na jazyk, literaturu, kulturu a didaktiku jazyků vyjmenovaných filologických oblastí, kteří působí na oddělení germanistiky, oddělení slavistiky a společně pak na interdisciplinárním Centru interregionálního výzkumu (Zentrum für interregionale Forschung), v němž se zaměřujeme na nejrůznější společenské aspekty soužití Čechů a Němců ve společném — zejména česko-bavorském — interregionu a na zasazování těchto poznatků do širšího kontextu (např. porovnáváním s jinými evropskými interregiony).

⮕ VÍCE O KATEDŘE
Na cestě do minulosti

Katedra historických věd

Katedra historických věd je pedagogické a výzkumné pracoviště, které se soustředí na studium českých a světových dějin. V bakalářském stupni studia se můžete přihlásit na nově otevřený obor historie. Jako jedno z mála pracovišť v ČR nabízí KHV magisterský studijní program moderní dějiny, který studentům umožní zkoumat tuto bouřlivou dobu ve všech jejích souvislostech. Na katedře působí mladý pedagogický tým, který vyznává osobní přístup ke studentům a nabízím jim řadu možností, jak se studijně realizovat i mimo výuku. Pravidelně pořádá akce jako historická kavárna, historická olympiáda anebo studentské besídky. Jste srdečně zváni, abyste se vydali na cestu do minulosti společně s námi.

⮕ VÍCE O KATEDŘE

Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Na KAP se studují nejaktuálnější témata české a světové politiky — populismus, extremismus, Brexit, předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022, „zelená politika“, občanské války na Blízkém východě, růst moci Číny, rozvoj afrických států i americké prezidentské volby. Uchazečům KAP nabízí studium ve dvou bakalářských, dvou navazujících magisterských a jednom doktorském oboru a vedle toho i řadu možností vycestovat v rámci studia na některou ze čtyřicítky partnerských univerzit a strávit zde pár měsíců, semestr či rok. Absolventi KAP nacházejí uplatnění jako vysocí státní úředníci, diplomaté, úředníci v mezinárodních organizacích, analytici v mezinárodním obchodu, političtí poradci, novináři, mluvčí nebo vedoucí projektových týmů v soukromém i neziskovém sektoru.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
„La langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle.“
(Anatole de France)

Katedra románských jazyků

Katedra románských jazyků nabízí studium francouzštiny na bakalářské a magisterské úrovni. Studium směřuje k ovládnutí znalostí a dovedností obecného i odborného jazyka a k získání kulturního a politického přehledu o frankofonních zemích. V rámci magisterského studia jsou pak osvojovány i dovednosti didaktické. KRO rozvíjí mezinárodní kontakty s četnými zahraničními pracovišti a studentům se tak nabízejí široké možnosti studia na těchto partnerských univerzitách. Pracovníci KRO se ve své vědeckovýzkumné činnosti zaměřují zejména na problematiku odborné francouzštiny, aplikované lingvistiky, didaktiky cizích jazyků a kultury frankofonního světa, kterou přenášejí do výuky a studenti mohou formou projektů participovat na těchto aktivitách.

⮕ VÍCE O KATEDŘE
Sociology reveals the hidden

Katedra sociologie

4 důvody, proč se přihlásit a studovat na katedře sociologie v Plzni
1. Naučíte se praktické dovednosti: Sociologie a sociální práce jsou jedny z nejpraktičtějších sociálně-vědních oborů.
2. Porozumíte světu kolem sebe: Naučíme vás vidět souvislosti i tam, kde nejsou na první pohled vidět. Zjistíte, že odkrývání skrytého je velké dobrodružství.
3. Plzeň si zamilujete: Řešíte, kolik vás studium bude stát? Plzeň je velká tak akorát, když budete chtít, váš rozpočet si vylepšíte brigádami nebo placenou prací na katedrálních projektech, které pravidelně studentům nabízíme. Hodit se vám to bude i do vašeho životopisu.
4. Vyjedete na stáž do zahraničí: Chcete si zkusit žít na chvíli v cizině a poznat nové přátele či kulturu

⮕ VÍCE O KATEDŘE